آموزشی - بهداشتی - تربیتی
 

عملكرد انجمن اوليا و مربيان دبستان هيات امنايي قوام 2 در سال تحصيلي 88-87

بي شك مشاركت اولياي دانش آموزان براي كمك به ارتقاي فعاليت هاي آموزش و پرورش و گسترش ارتباط دو كانون مقدس خانواده و مدرسه يكي از وظايف مهم مديران مدارس است و براي نيل به اين هدف ارزشمند اولين گام تشكيل مجمع عمومي انتخابات انجمن و تعيين اعضاي انجمن اوليا و مربيان است تا با اين اتفاق مهم نمايندگان اوليا در كنار مربيان فرزندشان بر اساس شرح وظايف و دستور العملهاي موجود اتخاذ تصميم نمايند.

با مقدمه فوق اهم عملكرد انجمن اوليا و مربيان اين واحد آموزشي از آغاز سال تحصيلي بحضور مسئولين محترم اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 قزوين تقديم مي گردد.اميد است با ارشادات و راهنماييهاي كارشناسانه اين عزيزان بتوانيم گامهاي موثرتري در آينده بر داريم.

1- انتخابات انجمن) در آغاز سال تحصيلي فرمي تهيه و تايپ و تكثير شد و در اختيار كليه اولياي دانش آموزان قرار گرفت.در اين فرم از اوليا خواسته شده بود كه در صورت تمايل به عضويت در انجمن مدرسه ، آنرا تكميل و قبل از هفته از هفته پيوند به دفتر مدرسه عودت دهند. با انجام اين كار كليه متقاضيان عضويت شناسايي شدند.در مرحله بعد اسامي كليه متقاضيان جمع بندي و در قالب ليستي آماده شد كه در كنار نام و نام خانوادگي متقاضيان ، شغل و مدرك و رشته تحصيلي و سابقه همكاري با انجمن نيزثبت گرديده بود.در مورخه 28/7/88 همزمان با هفته پيوند با دعوتنامه مكتوب جلسه مجمع عمومي انتخابات برگزار گرديد و پس از گزارش عملكرد انجمن در سال گذشته و موارد ديگر ، فرم اسامي متقاضيان عضويت بين حاضرين توزيع شد و از متقاضيان خواسته شد كه خود را براي اوليا معرفي نمايند تا با اطلاعات داده شده در جلسه ، اوليا افراد مورد نظر را انتخاب كنند.از طرفي رئيس سني و منشي جلسه مشخص شدند و راي بصورت كتبي گرفته شد و پس از راي گيري ، آراء با حضور رئيس سني و منشي جلسه شمارش گرديد و تعداد آراء هر شخص معلوم شد. نتايج انتخابات بطور مكتوب به اطلاع كليه متقاضيان عضويت انجمن  اعلام و همچنين در تابلو اعلانات مدرسه نصب گرديد تا اولياء از آن مطلع شوند.

2- تشكيل جلسات و تكميل و ارسال صورتجلسات مربوط) پس از برگزاري انتخابات صورتجلسه عمومي انجمن

 (جلسه عمومي شماره يك) و صورتجلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان تنظيم گرديد.در مورخه 30/7/87 جلسه انتخابات هيات رئيسه ي انجمن مدرسه تشكيل و اعضاي هيات رئيسه با راي اعضا مشخص شدند و فرم اطلاعات عمومي اعضاي انجمن تكميل گرديد و اولين نشست رسمي اعضاي انجمن برگزار شد و صورتجلسه انجمن تنظيم گرديد.ضمنا جدول زمانبندي تشكيل جلسات نوشته شد و به تعداد اعضا تكثير و در اختيار آنان قرار گرفت و

 بر اساس جدول زمانبندي كليه جلسات انجمن تشكيل و صورتجلسات مربوط تنظيم و در دفتر انجمن موجود

 مي باشد.جلسات عمومي اوليا نيز بطور منظم تشكيل و يك نسخه از آن به اداره متبوع ارسال شده است.فرم نظر خواهي بموقع تكميل و ارسال شده است.لازم به ذكر است فرم جمع بندي صورتجلسات سه ماه فعاليت هاي انجمن به تفكيك تعداد جلسات ، دستور جلسات و مصوبات نيز ثبت و يك نسخه به اداره ارسال شده است.جدول زير نشان دهنده اين امر مي باشد.

تاريخ جلسات در هر سه ماه

 

تعداد كد مصوبه

1-2-3-4-5

تعداد كد دستور جلسه

1-2-3-4-5

تعداد دستور جلسه هر سه ماه

پاييز 30/7/87- 28/8/87- 26/9/87

3-4-0-2-4

3-4-0-2-4

12

زمستان 24/10/87-23/11/87-20/12/87

5-5-1-3-4

6-4-0-4-4

18

بهار 31/1/88-29/2/88-26/3/87

5-5-0-3-1

6-4-0-2-1

13

تعداد مصوبات

تعداد دستور جلسات

تعداد كد مصوبات 9 ماهه

كد1 كد2 كد3 كد 4 كد5

تعداد كد دستور جلسه 9 ماهه

كد1 كد 2 كد 3 كد 4 كد 5

تعداد دستور جلسات نه ماه

 

45

44

13- 14 1- 8- 9

15- 12- 0- 8-  9

43 عنوان

 

3- ارتباط با شوراي مدرسه و شوراي مالي) شوراي مدرسه هر 15 روز يك بار از آغاز سال تحصيلي تشكيل و موضوعات و دستورات جلسه آن كه از قبل تعيين شده به اطلاع اعضا رسيده و در خصوص موضوعات بحث و تبادل نظر بعمل آمده در نهايت تصميمات در قالب مصوبه ثبت و به اجرا در آمده است.جدول زير گوياي اين مسئله است.

تعداد مصوبات سه ماهه

تعداد دستور جلسات سه ماهه

تاريخ جلسات هر فصل

21

19

فصل پاييز

18

19

فصل زمستان

12

12

فصل بهار

 

شوراي مالي پس از انتخاب نماينده معلمان و رئيس انجمن هر ماه يكبار تشكيل و بر اساس تصميم گيريهاي انجمن مسائل مالي را مورد بررسي و دستور جلسات را به شور گذاشته و اخذ تصميم نموده است و براساس هزينه هاي انجام شده و فاكتورهاي موجود اقدام به تنظيم اسناد مالي نموده و پس از ثبت اسناد در دفاتر مالي هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي را تنظيم نموده است.

كليه صورتجلسات شوراي مدرسه و شوراي مالي در واحد آموزشي موجود مي باشد.

 

خرداد

ارديبهشت

فروردين

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

ماه

فقره

2

فقره

9

فقره

8

فقره

11

فقره

12

فقره

10

فقره

7

فقره

10

فقره

12

چك هاي صادر شده

1067500

ريال

20221168

ريال

163628700

ريال

36683079

ريال

16311667

ريال

11287376

ريال

11803700

ريال

8471200

ريال

28671017

ريال

مبلغ هزينه شده

 

 

4- توسعه مشاركت و همكاريهاي بين بخشي اوليا) يكي از فعاليتهاي مهمي كه انجمن هر مدرسه مي تواند داشته باشد شناسايي توانمنديهاي اوليا مي باشد.طبيعي است اگر تخصص ها و توان اوليا شناسايي شود و يك بانك اطلاعاتي در اين زمينه موجود باشد مي توان از ظرفيت ها و پتانسيل اوليا در ابعاد مختلف جهت پيشبرد اهداف مختلف آموزشگاه كمك گرفت.

در اين راستا فرم شماره 1 (اعلام همكاري اوليا) براي كليه اوليا ارسال و تقاضا گرديد در صورت علاقه و داشتن توان لازم با مدرسه همكاري نمايند. فرمهاي مرجوعي دسته بندي شد و افراد توانمند شناسايي گشتند و سازماندهي اوليا صورت گرفت و از وجود آنان در ابعاد مختلف و در طول سال تحصيلي استفاده شد.

يكي ديگر از انتظاراتي كه از انجمن مي رود تلاش آنها در جهت جذب كمك هاي داوطلبانه نقدي و غير نقدي مردمي است.نظر به اينكه در سال تحصيلي 88-87 براي اولين سال اين واحد آموزشي در قالب هيات امنايي فعاليت مي كرد و داراي فعاليت هاي فوق برنامه بود لذا ميزان مساعدت اوليا در قياس با سالهاي گذشته به مراتب بيشتر بود و حتي كمك غير نقدي نيز داشته ايم  و يكي از اولياي خيّر يكدستگاه دريل به مدرسه اهدا نمودند.

شايان ذكر است در بعد سازماندهي اوليا خاصي مثل اساتيد دانشگاه ، پزشك ، مشاور كه شناسايي شده بودند جهت سخنراني در جلسات عمومي از آنان دعوت شده است و يا در بعد تعميراتي از اوليا براي انجام امور اداري مانند نجاري و جوشكاري استفاده شده است.

5- فوق برنامه ها)يكي از مهمترين فعاليتهائيكه در طول سال تحصيلي انجمن داشته است بحث فعاليت هاي فوق برنامه بود با عنايت به اينكه مدرسه هيات امنايي شده بود امكان مانور دادن در اين خصوص نسبت به سنوات گذشته بيشتر شده بود.

لذا در طول جلسات اين مبحث بطور كامل مورد بررسي قرار گرفت و مصوبات خوبي داشتيم.تشكيل كلاسهاي آموزشي و فرهنگي و هنري از آغاز سال تحصيلي از قبيل (كلاسهاي رياضي،علوم،ادبيات،هنر،زبان انگليسي) صحت اين امر را نشان مي دهد كه از ابتدا تا انتهاي سال ادامه داشت و از طرفي يكي از منابع درآمدي مدرسه نيز بود.ضمنا يكي از موارد غني سازي اوقات فراغت نيز بشمار مي رود.البته در بحث غني سازي فعاليت هاي ديگري مانند دادن پيك آدينه و پيك نوروزي و... نيز صورت گرفته است. همچنين جهت ترويج فرهنگ مطالعه و عادت دادن

 دانش آموزان به مطالعه طي جلسه اي مصوب شد كه به مبلغ صد هزار تومان به خريد كتب جديد اختصاص يابد و اين اتفاق صورت گرفت و از طرفي همه ي كلاسها مجهز به كتابخانه كلاسي شدند.در طول سال تحصيلي جهت بالا بردن كيفيت آموزشي مسابقات مختلفي در قالب آزمونهاي هماهنگ ، اجراي المپياد ، مسابقات ... داشته ايم و جهت ارتقاء روحيه  دانش آموزان يكي از فعاليت هاي مهم اجراي اردو و بازديد براي دانش آموزان بوده است. شركت دانش آموزان در مسابقات فرهنگي و هنري و ورزشي و كسب مقام در زمينه هاي ياد شده نيز نشان از داشتن توفيق در برنامه ها

مي باشد.

بعنوان مثال( فوتسال ،مقام اول-شطرنج،مقام اول-تنيس روي ميز،مقام دوم-راديو جوانه ها،مقام سوم-نشريه ديواري،مقام دوم-سرود همگاني،مقام سوم-شوراي دانش آموزي،مقام دوم-ورزش صبحگاهي،مقام اول-و قبولي در تيزهوشان و مجلات رشد و كسب مقام در جشنواره نوآوري)

در خصوص اشتراك مجلات پيوند مستحضر مي گردد 23 جلد تعداد آبونمان اين واحد آموزشي مي باشد.

6- آموزش خانواده)ارتقاء اطلاعات اوليا در ابعاد مختلف كمك خوبي به بهبود كيفيت آموزشي دانش آموزان مي نمايد يكي از راههاي افزايش اطلاعات اوليا تشكيل كلاس آموزش خانواده است طبيعي است براي تشكيل كلاس اولين گام تامين اعتبار لازم و پيش بيني آن مي باشد.لذا در جلسه انجمن اعتبار لازم پيش بيني و مصوب شد.پس از آن فرمي براي اوليا ارسال شد و تقاضا گرديد كه اولياي علاقمند به شركت در كلاس آموزش خانواده آنرا تكميل نموده و به مدرسه عودت دهند تا برنامه ريزي هاي بعدي صورت پذيرد.اين كار انجام شد سپس با دو تن از مدرسين آموزش خانواده جهت تدريس هماهنگي بعمل آمد و در نهايت از روز يكشنبه 26/8/87 كلاس آموزش خانواده تشكيل گرديد و يكدوره كامل برگزار گرديد و گواهينامه مربوط صادر و تحويل شركت كنندگان گرديد.

جلسات عمومي نيز در طول سال تحصيلي برگزار گرديد و از كارشناسان و سخنرانان مختلفي با توجه به موضوع جلسه دعوت بعمل آمد كه مورد استقبال و رضايت اوليا قرار گرفت .از جمله جلسات تشكيل شده در خصوص مفاسد اجتماعي و خطرات اعتياد با سخنراني جناب سرهنگ زارع رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر بود.در ارتباط با گراميداشت روز خانواده طي 2 جلسه كليه اوليا دعوت مي شدند و از سخنراني دكتر رسولي عضو انجمن مدرسه بهره مند گشتند . در ارتباط با هفته بهداشت نيز چنين جلساتي داشتيم و دو تن  از پزشكان سخنراني نمودند. ( گزارشات كامل و مصور ارسال شده است.)

يكي ديگر از راههاي افزايش معلومات جهت هماهنگي بيشتر با معلمان تشكيل جلسات بصورت كلاسي بود يعني اولياي يك كلاس دعوت مي شوند و آموزگار مربوط براي آنان تدريس مي نمودند و سوالات آنها را در خصوص مسائل درسي پاسخ مي دادند. با اجراي اين برنامه كمتر از سالهاي گذشته شاهد دو گانگي در تدريس و انتقال مطالب براي فراگيران بوديم.

7- خدمات راهنمايي و مشاوره اي به دانش آموزان و خانواده) در طول دو سال تحصيلي اخير آموزشگاه مجري طرح احياي مشاوره بوده است.يكي از محاسن اجراي اين طرح برگزاري يكدوره آموزشي كوتاه مدت براي معلمان مدرسه بود.لذا اكثر همكاران در خصوص مشاوره آموزش ديده بودند و اين امر به آنها كمك مي كرد كه در خصوص مسائل و مشكلات احتمالي دانش آموزان داراي نظر و ارائه طريق مي باشند و بخشي از خدمات راهنمايي و مشاوره در مدرسه انجام مي گرفت و مشكلات احتمالي بعضي از فراگيران و حتي خانواده ها مرتفع مي شد.از طرفي عوامل اداري مدرسه اعم از مدير و معاونين نيز در حد امكان به اين امر اهتمام داشتند.اما براي دانش آموزانيكه مشكل داشته و امكان رفع آن در مدرسه نبود (اعم از مشكلات رفتاري و آموزشي)به مراكز مربوطه معرفي مي شدند.تعدادي از دانش آموزان در معيت خانواده به مركز مشاوره و چند نفر نيز كه داراي مشكل آموزشي بودند به مراكز اختلالات يادگيري معرفي شدند و به اين طريق مشكل چند نفر حل شد.در اين خصوص پيشنهاد مي شود يك نيروي مشاور نيمه وقت براي مدارس پر جمعيت كه دانش آموزان آن با فرهنگ ها و شرايط متفاوت از يكديگر تحصيل مي كنند ، حضور داشته باشند.

8- تشويق و تقدير)بحث تشويق و تقدير در ابعاد مختلف يكي از اصول مهم مدرسه بوده و شامل اوليا فعال و معلمان تلاشگر و دانش آموزان ممتاز مي باشد.دراين راستا در طول سال تحصيلي و در فرصتهاي مناسب اولياي محترمي كه ميزان مساعدت آنها با مدرسه مطلوب بوده بصورت شفاهي و با تقديم هديه مورد تقدير قرار گرفته اند.همكاران نيز كه زحمات صادقانه داشته و توفيق آنها بالا بوده است بصورت كتبي مورد تشويق قرار گرفته و به تعدادي هديه نيز داده شده است.

تشويق از دانش آموزان به مراتب پر رنگ تر از سايرين بوده است.در طول سال تحصيلي و به مناسبت هاي مختلف

 دانش اموزان در ابعاد متفاوت مورد تقدير قرار گرفته اند . مثلا در روز دانش آموز با دادن هديه به همه شاگردان-برترينهاي مسابقات هماهنگ،المپياد،مجلات رشد،مسابقات ورزشي،مسابقات فرهنگي وهنري و بهداشتياران نيز در فرصت هاي مناسب تشويق شده اند و هزينه  قابل توجهي براي اين امر اختصاص يافته شده است.

9- مناسبت ها)برگزاري مراسم خاص براي مناسبت هاي مختلف در طول سال تحصيلي يكي ديگر از برنامه هاي واحد آموزشي بوده است.در زير به چند نمونه از مراسمي در مناسبتهاي مختلف برگزار شده اشاره مي شود.

در آغاز سال تحصيلي و در هفته پيوند (24 تا 30مهر)برنامه هاي متنوعي داشتيم كه يكي از آنها تشكيل جلسات كلاسي براي آشنايي معلم و اوليا و برنامه ريزي و هماهنگي در خصوص مسائل پرورشي و آموزشي بود.برگزاري مجمع عمومي انتخابات و تشكيل انجمن يكي ديگر از فعاليتهاي اين هفته مي باشد.اجراي زنگ پيوند و دعوت از اعضاي انجمن سال گذشته براي حضور در اين مراسم از جمله فعاليتهاي مدرسه مي باشد.در ارتباط با گراميداشت روز خانواده برنامه ريزي خوبي در جلسه انجمن شد كه يكي از اين برنامه ها تشكيل دو جلسه عمومي براي خانواده ها بود و از آقاي دكتر رسولي شربياني جهت سخنراني در اين مراسم دعوت شد و مورد توجه واقع شد.اينجانب نيز مقاله اي به اين مناسبت نوشتم كه در هفته نامه ولايت چاپ شد.در خصوص هفته معلم و تكريم اين عزيزان در طول هفته گراميداشت معلم برنامه هاي متنوع و متعددي برگزار شد.

از جمله اين مراسم حضور اوليا داشن آموزان در مدرسه و تجليل از همكاران بود.انجمن نيز جلسه ويژه اي برگزار نمود و از زحمات كاركنان مدرسه با اعطاي لوح تقدير و اهداي هديه تشكر نمود.مراسم دانش آموزي نيز به اين مناسبت در حياط مدرسه داشتيم و دانش آموزان با اجراي برنامه هاي شاد از زحمات همكاران تشكر نمودند.اجراي جنگ شاد نيز يكي ديگر از برنامه هاي اين هفته بود.اجراي مراسم متنوع به مناسبت هفته بهداشت نيز يكي ديگر از فعاليتهاي انجمن مي باشدكه گزارش كامل آن قبلا به كارشناسي بهداشت ارسال شده است.اجراي مراسم زيارت عاشورا در ايام محرم با حضور مداحان اهل بيت و گراميداشت ايام ... دهه فجر و ساير مناسبت ها از ديگر فعاليت هاي انجمن مي باشد.

10- سرويس رفت و آمد دانش آموزان) لازم به توضيح است كهتعداد قابل توجهي از دانش آموزان مدرسه از سرويس اياب و ذهاب براي رفت و آمد به مدرسه استفاده مي نمايند.لذا جهت مساعدت اين گروه از دانش آموزان اقدام به شناسايي رانندگان سرويس ها و دانش آموزانيكه از سرويس استفاده مي نموده كرده و به اين با ارسال فرمي جهت شناسايي دقيق صورت پذيرفت و بدين شكل بانك اطلاعاتي رانندگان و دانش آموزان تشكيل شد.

در خصوص آشنايي دانش آموزان با مقررات و قوانين راهنمايي و رانندگي نيز برنامه هايي داشتيم از جمله دعوت كارشناسان نيروي انتظامي به مدرسه جهت آموزش دادن فراگيران در خصوص مقررات و مسائل ايمني مي باشد.اجراي برنامه پليس و  هميار پليس  نيز در اين راستا صورت گرفته است.

11- خلاقيت و نوآوري) طرحها و پيشنهادات بطور مكتوب و با توجه به فرم مخصوص به دبيرخانه جشنواره تجارب و نوآوريهاي انجمن هاي اوليا و مربيان از طريق ناحيه آموزش و پرورش ارسال شده است.طرح و پيشنهاد اجرايي به شوراي انجمن اوليا و مربيان ناحيه ارسال گرديده و يك طرح در قالب طرح هاي برتر جشنواره پذيرفته شده است.

به استناد بخشنامه 5/537-19/1/88 مدرسه قوام 2 در قسمت آثار و تجارب اجرايي يك اثر بنام "مشاركت اوليا در امور پرورشي ، تربيت بدني و اوقات فراغت " به اداره ارسال نموده بود كه هيئت داوران آن را بعنوان يكي از آثار برگزيده انتخاب و اعلام نموده است.

عيد 88

هفته وحدت

هفته سلامت و بهداشت 18 الي 24

هفته بهداشتياران

ارزيابي طرح عملي نماز از سوي ناحيه

جشن اختتاميه طرح عملي نماز در مسجد مهديه

جشن دهه فجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط N.S |